Szakdolgozat, diplomadolgozat

A szakdolgozat követelményrendszere és a teljesítés feltételei a Mechatronikai Mérnöki Alapszakon

A mechatronikai mérnöki alapszakon a tantervi előírások szerint a szakdolgozati feladat kiválasztására a modell tanterv szerinti 6 félév után kerülhet sor. A feladat kidolgozására rendelkezésre áll 15x15=225 óra. Az elkészült szakdolgozat minősítése a záróvizsga részét képező, de attól időben elkülönült szakdolgozatvédés keretében történik.

A szakdolgozat az oklevél minősítésébe 25 %-ban számítandó be. (További 25%-ban számit be az oklevél minősítésébe a dolgozat védése.)

Célja:

A szakdolgozati feladat olyan a mechatronikai mérnökséggel kapcsolatos feladat, amelynek elvégzése során a hallgató bizonyítja, hogy képes:

 • egy adott szakterületen végzett önálló szakirodalmazásra,
 • a szakirodalomban leírt eredmények dokumentálására, elemzésére értékelésére,

 • a tanulmányai és a szakirodalomban megszerzett ismeretanyag birtokában

 • önálló kutató-fejlesztő tevékenység elvégzésére és/vagy

 • kreativitást és mérnöki szemléletet együttesen megkövetelő feladat önálló elvégzésére,

 • a szakirodalmi és saját kutatási tapasztalatok alapján tanulmányaira támaszkodva értékelő tanulmány készítésére, megvédésére.

 

A szakdolgozati munka követelményei

Tartalmi követelmények:

A szakdolgozati feladat olyan mechatronikai, gépészeti feladat, amelyet a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető irányításával végez el, és a munka végeztével egy szakdolgozatban foglal össze. A hallgatónak igazolni kell , hogy képes a szakirodalom egy adott területének feldolgozására, a megszerzett ismeretanyag kutatásban, fejlesztésben való alkalmazására.

Formai követelmények:

A hallgató az elvégzett feladatról szakdolgozatot készít. A dolgozatot A4 formátumú, bekötött, három azonos példányban kell beadni. A külső kötéstáblán fel kell tüntetni: Szakdolgozat, a szerző neve, a készítés helye (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Mechatronikai Mérnöki Alapszak ) és a beadás éve. A szakdolgozat első lapja üres, a második a címoldal. Ezen fentieken kívül meg kell adni a szakdolgozat címét, azt, hogy a Pannon Egyetem melyik intézetének mely intézeti tanszékén készült és ki volt a szerző témavezetője.

A dolgozat fő részei:

Feladatkiírás

Az feladatkiírás szakvezető és a témavezető aláírásával

Kivonat

1-1 oldal terjedelmű összefoglaló a feladatról és az eredményekről, kulcsszavak megadása, magyarul és angolul

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Irodalmi összefoglalás

Tartalmazza az adott témakörben feldolgozott publikációk összességét a feladat által megkívánt részletességgel.

Kísérleti, tervezési rész

A felhasznált anyagok, az alkalmazott kísérleti berendezések, módszerek eljárások stb. ismertetése. A kísérleti adatok összesítése.

Nem laboratóriumi kísérleti munka esetén a vizsgált eset megfelelő részletességgel történő bemutatása, az elvégzett vizsgálatok, elemzések leírása.

Tervezési feladat esetén rajzdokumentáció bemutatása.

Értékelés

A kísérleti eredmények ill. az esettanulmány vizsgálata alapján levont következtetések összevetése a szakdolgozat kiírásában rögzített célokkal

Összefoglalás

Irodalomjegyzék

A szakdolgozat készítés során felhasznált irodalmi források összesítése.

Függelék

Nem kötelező része a dolgozatnak; ha van ábrák, táblázatok, diagramok, fotók, sémák gyűjteménye.

Az összeállítás szerkezete legyen tagolt, gondolatvezetése világos, stílusa egyszerű. Az egyes fejezetek tartalmilag lehetőleg különüljenek el egymástól, logikailag legyenek zártak. A szakkifejezések legyenek egységesek és világosak, az SI mértékegységrendszer használata kötelező.

Külalak: gépelt, nyomtatott szöveg, a műszaki elvárásoknak megfelelő minőségű ábrák, diagramok. Terjedelem: maximálisan 70 oldal függelék nélkül.

 

A szakdolgozati feladat kiírása

Szakdolgozati feladatot, témát a mechatronikai mérnökképzésben érintett intézetek és intézeti tanszékek hirdethetnek meg. Az egyetem más tanszékei, vagy külső vállalatok, kutatóintézetek csak a szakvezető támogatásával hirdethetnek meg szakdolgozati témát.

A javasolt témakiírásokat a szakirányi tanszékek a teljesítést megelőző tanév március 1-ig a Mechatronikai Mérnöki Szakterületi Bizottságnak megküldik. A Szakterületi Bizottság a tantervi követelményeknek eleget tevőket elfogadásra javasolja, és legkésőbb március 15-ig az engedélyezett szakdolgozati témák listáját a dékáni hivatalnak megküldi. A témakiírásokat az illetékes tanszékek a hirdetőtáblájukon és a kar honlapján közzéteszik. A hallgatók legkésőbb a 6. aktív félévük 14. hetében jelentkeznek a meghirdető intézetben, tanszéken, a témavezetőnél a kiválasztott témára.

Témaváltoztatáshoz a Szakterületi Bizottság ismételt jóváhagyása szükséges.

A szakdolgozati feladat kiírásánál közölni kell:

 • a kiíró intézet, intézeti tanszék és szakirány nevét,

 • a dolgozat pontos címét,

 • a hallgató által elvégzendő feladat részletezését,

 • a teljesítés helyszínét / helyszíneit,

 • az egyetemi témavezető ( és ha van külső témavezető) nevét, beosztását,

 • a szabályzatban nem rögzített speciális követelményeket,

 • a témától függően részfeladat teljesítésének ütemtervét és a részbeszámolókat.

 

A szakdolgozati munka irányítása, oktatói feladatkörök

Oktatói feladatkörök:

Szakfelelős: felelős a szakdolgozattal kapcsolatos feladatok szak szintű szervezéséért, az egységes követelményrendszer és értékelés betartatásáért.

Tanszékvezető: (a szakdolgozat készítésének helyén) felelős a tanszéken végzett szakdolgozatok témavezetéséért, biztosítja a szükséges anyagi és személyi feltételeket a szakdolgozati feladat sikeres kidolgozásához.

Témavezető(k): (Ha a téma kidolgozása nem az egyetemen történik, a kidolgozás helyén egy külső, az egyetem szakirányi tanszékén egy belső témavezető közösen koordinálják a munkát) felelős(ek) , hogy a hallgató megismerje a feladat tartalmi és formai követelményeit, a hallgatót egyenletes munkára készteti(k), a munkához lehetőség szerint a tárgyi feltételeket biztosítja(k), szakmai tanácsokat ad(nak).

A szakdolgozat elbírálása, védése

A szakdolgozat a témavezető(k) egy témavezetői véleményt, a dolgozatról egy külső (nem a VE alkalmazottja) szakember bírálatot készít.

A szakdolgozati feladat értékelésének szempontjai

 • Mi volt a téma felvetésének az oka?

 • Milyenek voltak a téma kidolgozásának körülményei?

 • A jelölt szorgalma, önállósága kielégítette-e azokat a követelményeket, amelyeket egy szigorló mechatronikai mérnökkel szemben támasztunk?

 • Melyek a jelölt munkájának hibái és hiányosságai?

 • A dolgozat megvédésre bocsátható-e?.

A szakdolgozat értékelésének szempontjai

 • A téma elméleti és gyakorlati jelentősége.

 • A vizsgálati módszer megválasztása, kivitelezés minősége.

 • Eredmények és dokumentálásuk színvonala.

 • Az eredmények értékelésének realitása, következtetéseinek helyessége.

 • A dolgozat szerkezete, felépítésének logikája, stílusa.

 • Megfelel-e a formai követelményeknek?

 • A dolgozat megvédésre bocsátható-e?

A szakdolgozat védése a záróvizsga keretén belül történik a záróvizsga bizottság előtt. A bizottság meghívott tagjai a témavezető(k) és a bíráló.

A szakdolgozat védésének értékelési szempontjai

 • Az előadó adott-e világos, átfogó képet a kutatás céljairól, jelentőségéről?

 • Bemutatta-e kutatási módszereit, eredményeit, a levonható következtetéseket?

 • Megfelelően dokumentálta-e mondanivalóját, helyesen használta-e a szemléltetési lehetőségeit?

 • Az előadása megfelel-e az előadói követelményeknek (szerkesztés, szabatosság, világos okfejtés, szakkifejezések használata, stb.)?

 • Mennyiben sikerült érdemben válaszolnia a bíráló és a vizsgáztató bizottság kérdéseire?

 • Tudja-e álláspontját megfelelően képviselni a vitában, milyen szakmai biztonsággal rendelkezik az adott témakörben?

0
0
0
s2smodern

Közelgő események

2019. 10. 31.
Őszi szünet

Duális kiadvány

01

© 2018 - Pannon Egyetem Mérnöki Kar Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet